2019-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:
 
 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy, 33-389 Jazowsko  Kadcza 89,reprezentowana przez Dyrektora.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
2. Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: zspkadcza@op.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego  i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.  
4. Dane osobowe uczniów i rodziców  są powierzane firmie
Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice w celu prowadzenia
 e-dziennika.  
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 
Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 
6. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stornie internetowej szkoły: http://zspkadcza.iaw.pl w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 10 lat a następnie trwale usuwane. Wizerunek
i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa)  przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia zbieranej przez wychowawców.
7. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica. 
8. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:  
- zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;  
- ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;  
- wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;  
- ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;  
- zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;  
- zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;  
Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:  
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
- przenoszenia danych,  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.  

 

Odwiedziło nas :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 33-389 Jazowsko Kadcza 89 tel: 18 444-70-15      zspkadcza@op.pl