2018-05-21     Jana, Moniki, Wiktora     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    
Menu: Nasza Szkoła -> Samorząd Uczniowski

26 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie członków SU. Na spotkaniu obecni byli: Dyrektor szkoły, wychowawcy i uczniowie klas IV-VII. Sprawozdanie z działalności organizacji za I półrocze złożyła przewodnicząca Joanna Olszak.


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

 

  1. Nauczyciel opiekun:      Aleksandra Cebula
  1. Ocena realizacji zadań:

Zadania

Ocena efektywności na rzecz rozwijania samorządności uczniów

 

Uroczystości i imprezy szkolne, pozaszkolne;

Prowadzenie dokumentacji organizacji

 

Aktywny udział uczniów w uroczystości Święta Edukacji.

Udział w Zlocie „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu”.

Opracowanie regulaminu konkursu „Prymus Klasy”  i „Poniedziałków bez jedynek”, Regulaminu SU oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji rachunkowej (wpływy i wydatki ze sprzedaży gazetki).

 

Konkursy szkolne

 

Przeprowadzenie I etapu Szkolnego Konkursu „Prymus klasy”.

 

 

Działalność Rady Wolontariatu -

akcje charytatywne

 

Przeprowadzenie akcji pod patronatem PAH na rzecz dzieci z Domów Dziecka „Góra Grosza” oraz sprzedaż kartek świątecznych.

Pomoc w organizacji zabaw andrzejkowych i karnawałowych w oddziałach przedszkolnych i klasach   I-VII (przygotowanie oprawy muzycznej, zabaw, konkursów).

 

Prace na rzecz szkoły

Konsultacje i wyrażenie opinii na temat zmian w Statucie Szkoły oraz wyboru dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Aktywny udział pocztu sztandarowego w  uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie roku szk., ślubowanie ucz. kl. I, Święto Niepodległości, DEN).

Pomoc nauczycielom przy pełnieniu dyżurów szkolnych.

Opieka i kolportaż gazetki szkolnej „Kadecki Żaczek”.

Zorganizowanie wycieczki szkolnej do Łańcuta – Rzeszowa.

Zorganizowanie spotkania ogólnoszkolnego członków organizacji (klasy IV – VII).

 

WNIOSEK: Zorganizowanie (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) 2-dniowej wycieczki do Wrocławia.

Po wysłuchaniu sprawozdania uczniowie zabrali głos w dyskusji, zadawali pytania, składali propozycje do pracy w II półroczu. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

                                              

 

Odwiedziło nas :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy 33-389 Jazowsko Kadcza 89 tel: 18 444-70-15      zspkadcza@op.pl